Regulamin rekrutacji
na staż w Hiszpanii w ramach programu ERASMUS +

Projekt mobilności
pt. ”Energetyczna Łączność z Europą”
nr: 2015-1-PL01-KA102-015877

Edycja na rok 2015/2016

W Projekcie udział brać mogą uczniowie klas drugich i trzecich Technikum nr 8 w Katowicach.

Rekrutacja na wyjazd do Hiszpanii w ramach programu „Erasmus +” odbywa się na podstawie klasyfikacji punktowej i wyników za I semestr roku szkolnego 2015/2016 oraz osiągnięć w poprzednim roku szkolnym.
Podstawą udziału w rekrutacji punktowej jest brak ocen niedostatecznych i klasyfikacja ze wszystkich przedmiotów za I półrocze oraz minimum poprawne zachowanie.*

Poniżej umieszczono kategorie razem z rozpisanymi kryteriami punktacji:

1. Zaangażowanie w życie klasy i szkoły (np.: udział w konkursach, wyjściach, imprezach, w których uczeń reprezentuje szkołę lub klasę; organizacja akademii, uroczystości, dni otwartych itp.) – od 0 do 20 pkt – ocena komisji rekrutacyjnej na podstawie opinii wychowawcy i nauczycieli uczących w szkole.

2. Wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 – od 0 do 20 pkt. zgodnie z tabelą:

 

 

Średnia ocen Liczba punktów
Powyżej 4.75 20
4.75 – 4.5 15
4.49 – 4.00 10
3.99 – 3.75 8
3.74 – 3.5 6
3.49 – 3.25 4
3.24 – 3.0 3
2.99 – 2.75 2
Poniżej 2.75 0

3. Ocena semestralna z języka angielskiego – 15 pkt., wg kryteriów  w tabeli:

 

Ocena Liczba punktów
celujący 15
bardzo dobry 10
dobry 8
dostateczny 6
dopuszczający 2

 

 4. Komunikatywność w języku angielskim – od 0 do 20 pkt za rozmowę– oceniona przez komisję na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej o terminie której uczniowie dowiedzą się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i w których są zobowiązani uczestniczyć.

5. Frekwencja – od 0 do 10 pkt wg tabeli:

Frekwencja % Liczba punktów
100 – 95 10
94 – 90 8
89 – 85 6
84 – 80 4
79 – 75 2
74 -70 1
Poniżej 70 0

 

Za brak godzin nieusprawiedliwionych dodatkowe 5 pkt.

  1. Szczególne osiągnięcia (np. zwycięstwa w konkursach zewnętrznych, najwyższa średnia w szkole lub w klasie, uzyskanie stypendium itp.) –        do 10 pkt.

 

  1. W związku z założeniem projektu dotyczącym wyrównywania szans na rynku pracy i zapisem związanym z promowaniem w wyjazdach dziewcząt – każda uczennica otrzymuje dodatkowe 3 pkt.

 8. Przestrzeganie Zasad i Regulaminów obowiązujących w szkole m.in. zakaz palenia, opuszczenia terenu szkoły w trakcie zajęć, strój galowy na uroczystościach szkolnych i inne – ocena komisji rekrutacyjnej (10p)

  1. Ocena osiągnięć ucznia w szkole w poprzednim roku szkolnym:

 – wysoka średnia ocen (max. 5p)

– wysoka frekwencja końcoworoczna (max. 5p)

– wzorowe zachowanie (max. 5p)

– aktywność – praca na rzecz klasy (max. 5p)

– aktywność – praca na rzecz szkoły (max. 5p)

  1. W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej, łącznej liczby punktów, o kolejności na liście decydować będzie dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i radą pedagogiczną.

*Komisja kwalifikacyjna może w wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach odstąpić od w/w reguły