Zajęcia Wojskowe

 

Dlaczego Technikum ?!

Decydując się na wybór szkoły ponadpodstawowej warto zastanowić się nie tylko nad tym jaka szkoła, ale i co dalej po wybranej szkole. Jeżeli masz przekonanie, że służba wojskowa jest tym czym chcesz się zajmować w przyszłości to weź pod uwagę, że:

– służba wojskowa, częstokroć jest zajęciem na kilka, kilkanaście lat życia, po czym żołnierz wraca do „cywila”, w którym musi znaleźć i podjąć pracę, a wtedy na lepszej pozycji jest uczeń mający zawód niż absolwent szkoły ogólnokształcącej.

– współczesne wojsko jest „mocno techniczne”, więc szkoła techniczna, wprowadzająca Cię w arkana świata techniki da Ci lepsze przygotowanie niż szkoła ogólnokształcąca;

– Twoje aktualne przekonanie do bycia żołnierzem poddane zostanie minimum czteroletniej próbie wierności i wytrwałości w tym postanowieniu. Licea nie dają możliwości

wycofania się/rezygnacji w ścieżki mundurowej inaczej niż poprzez zmianę klasy z mundurowej na cywilną. Technikum ma tę możliwość gdyż klasy z założenia są tworzone jako mundurowo – cywilne. Uczeń, który po dwóch latach bycia uczniem mundurowym straci zainteresowanie mundurem po prostu staje się uczniem cywilnym i dalej kontynuuje naukę w swojej klasie;

I o tym dobrze jest pomyśleć teraz, a nie za dwa czy dziesięć lat!

Czym jest szkolenie „wojskowe” w Technikum Nr 8 ?!

Priorytetem naszego działania jest jest troska o ucznia mundurowego. Pierwszy problem z jakim się styka kandydat do klasy mundurowej czyli zakup umundurowania jest również naszym problemem. Szkoła zabezpiecza każdemu przyjętemu możliwość zakupu umundurowania zgodnego z wymogami obowiązującymi w tym zakresie.

Program mundurowy realizowany jest przez pierwsze trzy lata nauki, w wymiarze:

– klasa 1 dwie godziny tygodniowo;

– klasa 2 i 3 jedna godzina tygodniowo.

W czwartej i piątej klasie nie ma już obligatoryjnych zajęć mundurowych, uczniowie mogą jednak dalej uczestniczyć na zasadzie dobrowolności w szkoleniu klas młodszych, zachowując priorytet własnego przygotowania się do oczekujących ich egzaminu maturalnego i zawodowego. Najlepsi uczniowie klas starszych pełnią funkcję dowódców w klasach najmłodszych wprowadzając ich w tok i porządek życia wojskowego.

Szkolenie mundurowe realizowane jest w trzech zasadniczych formach:

– szkolenie na terenie szkoły i w obiektach przyszkolnych – podstawowy sposób szkolenie – obejmuje realizację zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych z zakresu musztry;

– szkolenie na strzelnicach i w terenie do niej przyległym – realizowany 2-3 krotnie w półroczu – obejmuje strzelania i zajęcia terenowe zawierające elementy taktyki i terenoznawstwa;

– szkolenie poligonowe – z reguły wyjazdowe szkolenie 5 dniowe prowadzone raz w roku – obejmuje zajęcia praktyczne z zakresu szeroko rozumianego szkolenia taktycznego wymagające odpowiedniego terenu i warunków do realizacji.

Ocenianie ucznia w ramach szkolenia mundurowego prowadzone jest zgodnie z zasadami szkolnego systemu oceniania, a dodatkowo podkreślane przez system mianowania na kolejne stopnie wojskowe nadawane za osiągniecia w nauce i działaniach mundurowych ucznia. Kończąc szkolenie mundurowe uczeń otrzymuje ocenę końcową wraz z certyfikatem potwierdzającym ukończenie szkolenia.

Uczniowie mundurowi mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych formach działalności takich jak turnieje, konkursy i zawody klas mundurowych czy uczestniczenie w zespole musztry paradnej szkoły.

Program szkolenia mundurowego – wojskowego

Program szkolenia mundurowego obejmuje podstawowe i kluczowe umiejętności przydatne przyszłemu żołnierzowi, takie jak:

  • znajomość zasad właściwego użytkowania munduru wojskowego i zachowania się w różnych sytuacjach służbowych;

  • Umiejętności z zakresu musztry umożliwiające właściwy i zgodny z Ceremoniałem Wojskowym udział w szkolnych uroczystościach mundurowych i godne reprezentowanie Szkoły w uroczystościach miejskich i wojewódzkich

  • Znajomość zasad i umiejętność prowadzenie celnego ognia z broni strzeleckiej sportowej i bojowej, krótkiej i długiej

  • Podstawowe umiejętności taktyczne przydatne żołnierzowi w trakcie prowadzenia walki

  • Umiejętności w zakresie orientowanie się w terenie, posługiwania mapą i wykorzystywania technik survivalowych podczas zajęć terenowych
  • Przekrojowe zapoznanie z różnymi rodzajami wojsk lądowych, ich zadaniami, posiadanym uzbrojeniem i sprzętem oraz zasadami ubiegania się o przyjęcie do służby wojskowej

Programy szkolenia mundurowego w katowickich szkołach są do siebie podobne, co pozwala kandydatowi nie tylko kierować się treścią nauczania, ale i uwzględniać pozostałe uwarunkowania, takie jak podane na wstępie – czyli przyjazność szkoły, atmosfera w niej panującą czy chociażby lokalizacja i możliwości dojazdu. To również są nasze mocne strony!

Decyzja należy do Ciebie!

Wybierz dobrze!

Wybierz Technikum nr 8 w Katowicach!