Rekrutacja odbywa się elektronicznie

https://slaskie.edu.com.pl/

Terminy rekrutacji zostaną wkrótce podane przez
Ministra Edukacji Narodowej

W roku szkolnym 2020/2021 uruchomione zostaną 2 klasy:

klasa [1a] – Technik Telekomunikacji/Technik Urządzeń Dźwigowych/
Technik chłodnictwa i klimatyzacji

klasa [1b]  – Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej/

[cywilna lub mundurowa -wojskowa lub policyjna] –
wybór po przyjęciu ucznia na dany kierunek

ABSOLWENCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH!

Oferujemy cztery atrakcyjne i przyszłościowe kierunki kształcenia w klasach cywilnych i mundurowych.

Jesteśmy jedną z nielicznych szkół technicznych na Śląsku, kształcącą w klasach o profilu wojskowym kształcącą w klasach realizujących program innowacji „Obronność i zarządzanie kryzysowe”!

W przeciwieństwie do Liceum – u NAS możesz uzyskać tytuł technika i zawód!!

Nasza młodzież uczestniczyła w programie Leonardo da Vinci w ramach którego nasi uczniowie odbywali miesięczne praktyki w słonecznej Hiszpanii a obecnie zakończyliśmy  projekt Erasmus+ dzięki któremu kolejna grupa uczniów odbyła 3 tygodniowy staż zawodowy w Hiszpanii!

 

Kierunki Kształcenia:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI /TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH/TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI
[Klasa 1a]

Klasy cywilne i mundurowe!

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

Wybór typu klasy -cywilnej lub mundurowej odbędzie się po rekrutacji.

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to się dzieje, że Twój sms dociera do koleżanki lub kolegi? Jak to się dzieje że osoba będąca daleko może z Tobą porozmawiać a nawet Cię widzieć? To właśnie na kierunku Technik Telekomunikacji odpowiesz sobie na Te pytania i wiele innych!

 Uczniowie poznają takie dziedziny jak: podstawy telekomunikacji, elektrotechnika, usługi telekomunikacyjne, systemy cyfrowe i analogowe a także Teleinformatykę.

TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Technik urządzeń dźwigowych jest nowym kierunkiem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2014 roku.  Nabór do tej klasy  – podobnie jak na inne kierunki – odbywa się do klasy cywilnej i mundurowej(wojskowej lub policyjnej).

Windy – urządzenia dźwigowe – są wokół nas – w blokach, instytucjach galeriach handlowych!
Dotychczas,  montażu, naprawy, przeglądu tych istotnych środków transportu podejmowali się ludzi różnych branży – elektrycy, mechanicy i inni fachowcy. Na rynku pracy poszukiwani są jednak specjaliści wykształceni właśnie w tej branży – znający zagadnienie od podstaw! Stąd stworzono ten ciekawy i potrzebny zawód!

Podczas kształcenia uczniowie powinni być przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania urządzeń dźwigowych;
2) oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych;winda
3) wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych;
4) dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych;
5) organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

Podbudowa kształcenia opierają się na podstawach elektrotechniki, elektroniki oraz mechaniki. Podczas kształcenia technicy urządzeń dźwigowych będą potwierdzać egzaminem dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
– kwalifikację E.28 Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych
– kwalifikację E.29 Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Absolwenci tego kierunku posiądą nowoczesny zawód pozwalający podejmować pracę w firmach zajmującymi się wdrażaniem najnowszych technik energetycznych.
Uczymy pozyskiwać energię solarną, geotermalną, wodną oraz z wykorzystaniem biopaliw.

Jest to nowy zawód wprowadzony do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego w 2014 roku w związku z prężnym rozwojem branży zajmującej się produkcją i usługami w zakresie klimatyzacji. Technik chłodnictwa i klimatyzacji zdobywa kwalifikacje do instalacji, obsługi oraz modernizacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w budynkach przemysłowych, mieszkalnych i w transporcie. Nabywają umiejętności w zakresie montażu i instalacji sprężarek, termostatów, agregatów i izolacji termicznych. Potrafią programować urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne oraz montować połączenia, układy hydrauliczne i pneumatyczne, zespoły i mechanizmy urządzeń chłodniczych, klimatyzatory lub systemy klimatyzacyjne. Zdobywają umiejętności dopasowania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:3M1A9577-263x263

 • firmach zajmujących się projektowaniem, montażem, naprawą i modernizacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • firmach monitorujących stan techniczny tych instalacji oraz urządzeń, przeprowadzających konserwację i zajmujących się ich obsługą
 • własnych firmach działających w tej branży
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ/TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI [klasa 1b]

Klasy cywilne i mundurowe!

Wybór typu klasy -cywilnej lub mundurowej odbędzie się po rekrutacji.
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
Kwalifikacje:

– montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

– eksploatacja systemów energetyki odnawialnej.

Przez długie lata energia elektryczna pozyskiwana była wyłącznie z zastosowaniem węgla co wiąże się ze znacznym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

Przyszły technik pozna metody pozyskiwania tzw. czystej, zielonej energii ze źródeł odnawialnych – wiatru, słońca, wody i biopaliw.

To właśnie jest przyszłość współczesnej energetyki!

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami:

-elektryczną,

-teleinformatyczną,

-teletransmisyjną,

-informatyczną,

-multimedialną.

 • Wyposażenie Naszych pracowni jest sfinansowane z funduszy Unii Europejskiej spełnia najwyższe europejskie standardy.
 • W bieżącym roku szkolnym uruchomiliśmy nowoczesną, multimedialną salę językową wyposażoną w słuchawki, mikrofony, tablicę interaktywną i szereg nowatorskich rozwiązań technicznych.
 • Posiadamy nowoczesne tablice multimedialne, projektory i laptopy, z których na bieżąco korzysta się na lekcjach.
 • Posiadamy nowocześnie wyposażony warsztat szkolny, w którym uczniowie spotykają się po raz pierwszy z zajęciami praktycznymi pod kątem kwalifikacji zawodowych.
 • Usytuowanie szkoły w centrum Katowic zapewnia doskonały dojazd i umożliwia młodzieży korzystanie ze wszystkich placówek kulturalnych miasta oraz udział w ciekawych zajęciach organizowanych przez Teatr Śląski, Muzeum Historii Katowic, Centrum Scenografii Polskiej i wiele innych.
 • Dla chętnych organizowane są dodatkowe zajęcia w kołach zainteresowań: informatycznym, elektronicznym, języków obcych.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia uczniom wykształcenie ogólne i zawodowe umożliwiające kontynuowanie nauki na wszystkich uczelniach wyższych.
 • Wyremontowany i monitorowany budynek szkoły gwarantuje młodzieży komfort i bezpieczeństwo.
 • Jesteśmy szkołą niewielką co stanowi jej kolejny, olbrzymi atut – żaden uczeń nie jest anonimowy i do każdego naszego ucznia podchodzimy indywidualnie!

Autorski Program klas mundurowych –
„Obronność i zarządzanie kryzysowe”

OBRONNOŚĆ I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Jesteśmy jedyną szkołą w Katowicach  oferująca naukę w technicznej klasie mundurowej – wojskowej lub policyjnej, kształcącą w zawodzie technik telekomunikacji oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej o poszerzonym programie edukacji dla bezpieczeństwa, uwzględniająca potrzeby łączności w wojsku i specyfikę zarządzania kryzysowego.

 • Uczniowie mają poszerzony program Edukacji dla bezpieczeństwa, zajęcia na strzelnicy oraz wyjazdy na obozy sprawnościowe!

 • Wprowadzono stopnie wojskowe za zasługi i osiągnięcia.

 • Młodzież w klasach mundurowych przygotowywana jest do pracy w służbach mundurowych. W tym celu uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu klas mundurowych.

ZAPRASZAMY

REGULAMIN REKRUTACJI

1. Technikum nr 8 w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi rekrutację drogą elektroniczną przez Internet do 4-letniego Technikum kształcącego w zawodach:

 • technik telekomunikacji
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik urządzeń dźwigowych
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji

2. Szkoła Podstawowa kandydata, która bierze udział w elektronicznej rekrutacji, zakłada mu konto i podaje hasło dostępu.
3. Kandydaci, których szkoły  nie uczestniczą w naborze elektronicznym, samodzielnie zakładają sobie konta na stronie: http://www.slaskie.edu.com.pl lub takie konta założyć można w Technikum nr 8.
4. W Technikum nr 8 przyznaje się punkty z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • Język obcy
  (najwyższa ocena spośród wykazanych języków obcych)
 • max(WF,inf) – system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość pkt.

Możliwe do uzyskania punkty:

 • dopuszczający – 2 punktów
 • dostateczny – 8 punktów
 • dobry – 12 punktów
 • bardzo dobry – 16 punktów
 • celujący – 20 punktów

Inne:

 • Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 5 punktów
 • Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum -13pkt
 • Za udział w finale w wojewódzkim konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty – za jeden tytuł 10 punktów – za 2 i więcej tytułów 2 punkty (maksymalnie 12)
 • Szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub konkursy co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów. – I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt.
  • II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.
  • III miejsce lub wyróżnienie – 3 pkt
 • Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza 2 punkty.
 • Maksymalna ilość punktów z egzaminu gimnazjalnego – 100 punktów.
 • Przyjmowani będą kandydaci, którzy ostatecznie w wyniku rekrutacji (punkty za świadectwo + osiągnięcia + punkty z egzaminu gimnazjalnego) otrzymali większą ilość punktów:

Kandydaci do technikum muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie technik telekomunikacji lub technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
7. Do szkoły będą przyjmowani kandydaci począwszy od maksymalnej sumy uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc.
8. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczych oraz osoby przebywające w rodzinach zastępczych
 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinie publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej,
 • Wyższą ocenę zachowania,
 • Średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych.

9. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w innych województwach, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach.