tel. +48 32 2588314 | e-mail: sekretariat@tech8katowice.pl

Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach

Młodzi w Akcji +2021-04-11T21:27:55+02:00

Program „Młodzi w akcji+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem.
Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Program Młodzi w Akcji + jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS.

Jego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych. Zespoły uczniowskie podczas trwania programu wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt.

Grupa, która przystąpiła do projektu w Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach postanowiła podjąć działania w ramach ścieżki tematycznej: Reportaż po sąsiedzku”.

Celem inicjatywy jest szeroko rozumiana ekologia. Młodzież wraz z koordynatorem chce zdiagnozować poziom świadomości ekologicznej wśród uczniów szkoły, ich rodzin i pośrednio wśród mieszkańców miasta. Następnie podjąć działania, które pozwolą na poprawę tej sytuacji poprzez szeroko rozumiane akcje informacyjne. Aby podnieść skuteczność tych inicjatyw grupa projektowa zwróci się o wsparcie do instytucji zajmującej się ekologią na terenie miasta.

Go to Top