Historia Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach

zsl1Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku dawniej Zespół Szkół Łączności (ZSŁ) mieści się w budynku przy ulicy Mickiewicza 16 w Katowicach. Budynek ten został wybudowany w latach 1899 – 1900 w stylu neogotyckim z czerwonej licowej cegły. Budynek ten ma trzy kondygnacje oraz niski parter, w którym znajdują się obecnie szkolne warsztaty. W pomieszczeniu, które zostało wybudowane przed wejściem do szkoły, znajduje się szatnia oraz poczekalnia. Na parterze po przebudowaniu urządzono pracownię teletransmisji, pracownię telefonii oraz świetlicę. Na poszczególnych piętrach znajdują się : 1 piętro – Sekretariat, gabinet dyrektora i zastępcy dyrektora, biblioteka, gabinet lekarski, szkolny sklepik oraz dwie sale lekcyjne, 2 piętro – pokój nauczycielski, pracownia elektroniczna oraz cztery sale lekcyjne 3 piętro – pracownia informatyczna i elektrotechniczna oraz trzy sale lekcyjne.

  Nim szkoła otrzymała budynek przy ul. Mickiewicza mieściły się w nim biura Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Katowicach, a także mieszczące się wtedy na pierwszym piętrze Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego. Całkowite przeniesienie szkoły z Okręgowych Warsztatów Technicznych mieszczących się w Katowicach – Brynowie przy ul. Kościuszki 27 (dziś ul. Nasypowa), do nowych, przebudowanych pomieszczeń odbyło się 22 listopada 1968 roku. W dniu dzisiejszym w skład Zespołu Szkół Łączności wchodzi jedynie Technikum Telekomunikacyjne (dzienne), kształcące w kierunkach: Technik telekom. – specjalność telekomutacja (od 1986),Technik telekom. – specjalność telekomutacja (od 1986), Technik telekom. – specjalność teleinformatyka (od 1993), Technik eksploatacji pocztowo – telekomunikacyjnej (od 1991).

  Wcześniej w jej skład wchodziły:

a. Zasadnicza Szkoła Łączności (1961-1993), kształcąca w kierunkach:
-Monter (1961 – 1993)
-Ekspedient pocztowy (1967-1996, bez przyjęć w roku 1969 i 1981)
-Pracownik ruchu telekomunikacyjnego (1986 – 1993)

b. Technikum Wieczorowe (1964-1991), kształcące w kierunkach:
-Technik telekomunikacji – specjalność telekomutacja (1964-1991)
-Technik eksploatacji pocztowo – telekomunikacyjnej (1986-1990 – jedna klasa)

c. Policealne Studium Zawodowe (1977 – 1983)
Telekomutacja

d. Średnie Studium Zawodowe (1981-1983, 1984-1986)
Eksploatacja pocztowo – telekomunikacyjna

Zasadnicza Szkoła Łączności
  Zasadnicza Szkoła Łączności dla Pracujących przy Okręgowych Warsztatach Technicznych została powołana przez Ministra Łączności 1 lipca 1961r.
Mieściła się ona w budynku Okręgowych Warsztatów Technicznych w Katowicach – Brynowie przy ul. Kościuszki 27 (dziś ul. Nasypowa).
  Szkoła miała do dyspozycji jedną salę. Jedynym kierunkiem ZSŁ był kierunek: monter łączenia. Na stanowisko dyrektora szkoły powołany został inż. Leon Kubiak.
Nauka w ZSŁ odbywała się 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty), z tym, że jedna klasa odbywała zajęcia praktyczne przez pierwsze trzy dni, a druga w tym czasie miała zajęcia teoretyczne. Odbywało się to na zmianę.
  Pierwszymi nauczycielami (dochodzącymi) zostali:
-inż. Leon Kubiak – elektrotechnika
-Lorek Kazimiera – j. polski
-inż. Feliks Rostański – fizyka
-inż. Chachulski Stanisław – matematyka
-Wilczek Zenon – rysunek zawodowy
-Michalski Edward – wych. fizyczne 
  W roku szkolnym 1962/63 szkoła otrzymała dodatkowe pomieszczenie do zajęć teoretycznych, mieszczące się w budynku OWT Katowice – Brynów, zwiększyła się liczba nauczycieli
dochodzących oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.  Zostały zorganizowane pracownie:
– liniowa
-aparatów telefonicznych
-central MB i CB
-pomiarów elektrycznych 
  W sierpniu 1963r na stanowisko dyrektora został powołany Jan Jaeschke – pracownik DOPiT Katowice. Poprzedni dyrektor odszedł ze szkoły na własną proźbę, z uwagi na objęcie pracy w innym resorcie.
W miarę wzrastania ilości oddziałów, szkoła otrzymała dodatkowe pomieszczenie w gmachu DOTiP w Katowicach. Dla ZSŁ został również przeznaczony budynek przy ul. Mickiewicza 16, w którym mieściły się biura DOTiP Katowice. W dniu 10 maja 1963r. biura te zostały przeniesione do nowego gmachu dyrekcji i z tym dniem rozpoczęto przebudowę pomieszczeń biurowych na szkolne. Remont ten obejmował tylko piętra 2 i 3. Projektr przebudowy opracował technik DOTiP – Ostrowski. Prace remontowe zostały ukończone w listopadzie 1963r.
  Zorganizowane zostały trzy pracownie:
-matematyki, fizyki i elektrotechniki
-języka polskiego, higieny i rysunku zawodowego
-przedmiotów zawodowych
  Wprowadzono nowe pracownie dla klas 3:
-central automatycznych
-telegraficzną
  W ciągu następnych miesięcy szkoła otrzymała kolejne piętra (dolne).
Na I piętrze zburzono dotychczasowe ścianki działowe, a nowe postawiono według pomysłu dyrektora Jaeschke. Remont tego piętra szkoła wykonała we własnym zakresie wraz z montażem instalacji elektrycznej i telefonicznej.
  We wrześniu 1967r przekazano do dyspozycji szkoły pomieszczenia budynku na niskim parterze. Pomieszczenia te zostały wyremontowane, a następnie przeniesiono tam pracownię mechaniczną z OWPiT w Brynowie. Zagospodarowano tam salę obróbki ręcznej, mechanicznej i narzędziownię. Przebudowa i reorganizacja pomieszczeń trwała do listopada 1969r. Od następnego roku szkoła przeszła na system klasowo-pracowni. Wykonano pracownię fizyczną, urządzeń telegrafii i telefonii, podstaw elektrotechniki, matematyczną oraz humanistyczną (audiowizualną).
Urządzono także bibliotekę, bufet i gabinet lekarski.
Zasadnicza Szkoła Łączności dla Pracujących przy Okręgowych Warsztatach Poczty i Telekomunikacji w Katowicach
  W ciągu następnych lat w ZSŁ powołano nowe kierunki. Oprócz kierunku monter telekomunikacji, utworzono również takie specjalności jak: ekspedient pocztowy i pracownik ruchu telekomunikacyjnego. W związku z tym utworzono nowe pracownie: -eksploatacji poczty
-geografii pocztowej
-przewozu poczty 
  ZSŁ była szkołą
3 letnią więc w roku szkolnym 1963/64 wydała swoich 
pierwszych absolwentów. Ostatni nabór do ZSŁ był w roku szkolnym 1990/91,
w związku z tym w roku 1993 ZSŁ wydała swoich ostatnich absolwentów. W ciągu 32 lat działalności ZSŁ, szkołę tę opuściło w sumie 2786 absolwentów. 
Technikum Telekomunikacyjne dla Pracujących
  Po trzech latach istnienia ZSŁ zostało powołane przez Ministra Łączności zarządzeniem z dnia 25 VI 1964r. Technikum Telekomunikacyjne dla Pracujących OWT w Katowicach. Pierwsze zajęcia w Technikum rozpoczęły się 1 września 1964r. w budynku przy ul. Mickiewicza 16. Funkcję dyrektora zarówno Technikum, jak i ZSŁ pełnił Jan Jaeschke. Technikum Telekomunikacji było szkołą wieczorową, 3 – letnią.  Nauka odbywała się trzy razy w tygodniu od godz. 1515 do 2000.
W pierwszym roku szkolnym 1964/65 uczniowie przyjęci byli drogą selekcji, natomiast w następnych latach odbywały się egzaminy wstępne.
  W roku szkolnym 1966/67 odbyły się pierwsze egzaminy maturalne.
Ostatni nabór do tej szkoły był w roku 1989/90, a następnie Technikum zostało przekazane pod opiekę Śląskich Zakładów Technicznych.
W sumie szkoła ta wydała od roku 1965 do 1992 – 955 absolwentów. 
Inne szkoły powołane po roku 1977
  1 września 1977 r. został powołany nowy skład Zespołu Szkół Łączności, do którego weszły następujące szkoły:
istniejąca już Zasadnicza Szkoła Łączności oraz Technikum Telekomunikacyjne dla
Pracujących, a także nowo powołane: Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących i Policealne Studium Zawodowe dla Pracujących. Dwie ostatnie szkoły były szkołami 2 – letnimi o kierunkach : pocztowo-telekomunikacyjnym oraz telekomutacyjnym. Niestety ze względu na małą liczbę uczniów ŚSZ i PSZ zostały zlikwidowane kolejno w 1981 i 1983 roku
Technikum Telekomunikacyjne (dzienne)
  1 września 1986 r. powołano Technikum Telekomunikacji.  Była to szkoła kształcąca w kierunkach :
5 – letnich
-telekomutacja (od 1986r.)
-teletransmisja (od 1987r.)
-teleinformatyka (od 1993r.)
4 – letnich
-eksploatacja pocztowo-telekomunikacyjna (od 1991r.)

  W roku 2000 powołano Liceum Techniczne o profilu elektronicznym które po kilku latach funkcjonowania zostało zlikwidowane w całej Polsce decyzją ministerstwa edukacji.

Od września 2012 w Szkole utworzono nowy kierunek kształcenia: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej otwierając tym samym nowy rozdział w historii Naszej Szkoły. Rozwija się do dzisiaj nabór do klas mundurowych kształcących w kierunkach technicznych.

W sierpniu 2013 roku Zespół Szkół Łączności został zlikwidowany a na miejsce dawnej szkoły powstało Technikum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Katowicach które trwa do dziś.

Dyrektorzy ZSŁ
  W ciągu wielu lat istnienia ZSŁ szkoła wielokrotnie zmieniała swojego dyrektora. 

Pierwszym dyrektorem tej szkoły był Leon Kubiak, który pełnił swoją funkcję od 1961 do 1963 roku (odszedł na własną prośbę, ze względu na podjęcie pracy w innym resorcie). Od 1963 r. stanowisko dyrektora objął Jan Jaeschke i kierował szkołą aż do 1980r. (odszedł na emeryturę).

  Następnym dyrektorem był Tadeusz Skowronek i pełnił swoją funkcję do roku 1985, kiedy obowiązki dyrektora przejął Janusz Dratwiński i pełnił je do 31 grudnia 1990 r. Kolejnym dyrektorem ZSŁ był Piotr Knop, który swoją funkcję pełnił od marca 1991r. do lipca 1997r. (odszedł ze względu na wydanie bezmyślnych przepisów przez Ministra Kultury i Oświaty). 

Od listopada 1997r do 2001 r na stanowisku dyrektora zasiadała Elżbieta Winczura. Od 1961 roku powstało również stanowiskozastępcy dyrektora szkoły, które jako  pierwszy objął Mieczysław Nocoń i sprawował je do 1982r., następnie Elżbieta Winczura od 1982 do 1997 (do czasu awansu na stanowisko dyrektora) i do roku 2001 Izabela Suchanek, które stanowisko objęła w styczniu 1998r. i piastowała do sierpnia 2013r. W latach 2013-2018 stanowisko dyrektora pełniła pani Anna Przybył.

W tej chwili obecnym dyrektorem szkoły jest pan Krzysztof Kurowski.